Politica de confidentialitate GDPR Clinica DOCTOR ANGHEL MEDICAL CENTER ofera consultatii investigatii si tratamente medico-chirurgicale

NOTĂ DE INFORMARE GDPR

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Respectarea vieții dumneavoastră private este unul dintre angajamentele noastre fundamentale și, de aceea, acordăm cea mai mare atenție prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă națională si europeană (Regulamentul GDPR EU nr.679/2016).

CINE SUNTEM?

Clinica DOCTOR ANGHEL MEDICAL CENTER SRL, are sediul în BUCUREŞTI , SECTOR 3, STR. THEODOR SPERANTIA NR.51, Cod Fiscal 8572342, Reg. Comertului J40/4134/1996,  www.anghelclinic.ro (“DOCTOR ANGHEL MEDICAL CENTER SRL”, “noi”) prelucrează, în calitate de operator, datele dumneavoastră cu caracter personal („Date cu Caracter Personal”).

SCOPUL ACESTEI NOTIFICARI

Scopul acestei note de informare („Notă de Informare”) este să detalieze modul în care noi prelucram Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.

CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM?

Prelucram următoarele categorii de date cu caracter personal: numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, data nașterii, seria și numarul actului de identitate, codul numeric personal, codul CID de asigurat, calitatea de asigurat, sex, date si informații medicale, date genetice, diagnostic si tratament, rețete medicale, rezultate analize, detalii profesionale, imagini inregistrate de camerele CCTV,  imagini inregistrate de aparatura medicală, adresa de domiciliu, adresa de corespondență, adresa IP, detalii financiare de plată, semnătura olografă, orice alta informație necesară indeplinirii actului medical solicitat.   

SURSA DIN CARE PRIMIM DATELE DUMNEAVOASTRA

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastra, pe care le vom prelucra sunt datele obtinute direct de la dumneavoastra, sau rezultate in urma prestarii serviciilor de catre Clinica Doctor Anghel Medical Center SRL, sau indirect cand ne transmiteti rezultatele primite de la diferite analize,  efectuate la diversi terti. Datele minorilor se pot primi de la unul sau ambii parinti, un tutore legal, sau o ruda insotitoare.

Puteți refuza să furnizați anumite Date cu Caracter Personal dar, într-un astfel de caz, este posibil să nu puteți beneficia de anumite servicii specifice raportului descris în această Notă de Informare.

TEMEIURILE PE BAZA CARORA PRELUCRAM DATELE DUMNEAVOASTRA

Temeiurile pentru care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal (altele decat datele sensibile)

Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, altele decat datele sensibile, pentru a putea incheia un contract cu dumneavoastra, la cererea dumneavoastra, sau pentru a executa un contract incheiat cu dumneavoastra (prin care ne obligam sa va prestam serviicile noastre).

Putem prelucra datele dumneavoastra pentru indeplinirea obligatiilor noastre de arhivare, a obligatiilor de a comunica unor autoritati publice, la cerere, anumite informatii sau a altor obligatii legale.

De asemenea, sunt cazuri in care prelucram datele dumneavoastra in temeiul interesului nostru legitim, de exemplu in cazul va comunicam informatii necesare pentru protejarea starii dumneavoastre de sanatate sau pentru a facilita accesarea serviciilor noastre medicale.

Temeiurile pentru care prelucram datele dumneavoastra sensibile cu caracter personal

Avand in vedere specificul activitatii noastre (prestari de servicii medicale), este normal sa colectam sau sa prelucram si datele dumneavoastra sensibile cu caracter personal.

Vom realiza aceste prelucrari pe baza urmatoarelor temeiuri juridice:

Atunci cand prelucrarea este necesara in scopuri legate de evaluarea capacitatii de munca a dumneavoastra (pentru angajare), de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenta medicala sau sociala sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor si a serviciilor de sanatate si asistenta sociala.

Putem prelucra datele dumneavoastra si in situatii de urgenta medicala sau alte situatii in care va aflati in incapacitate (fizica sau juridica) de a consimti la prelucrare, putem prelucra datele dumneavoastra sensibile in scopul protejarii intereselor vitale ale dumneavoastra (sau ale unei alte persoane fizice).

In cazuri urgente, poate fi necear sa prelucram datele dumneavoastra medicale din motive de interes public in domeniul sanatatii publice.

In situatia in care intre dumneavoastra si noi apar diferende pe care nu le putem solutiona impreuna pe cale amiabila, este posibil sa prelucram datele dumneavoastra sensibile (de exemplu, rezultatele analizelor medicale in baza carora s-a decis un anumit diagnostic) pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept al nostru in instanta.

Atunci cand prelucram date sensibile cu caracter personal, cu privire la starea dumneavoastra de sanatate si implicit a unui identificator unic national (inclusiv datele specifice minorilor), vom cere in mod expres si neechivoc consimtamantul dumneavoastra.

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza in temeiul indeplinirii unor obligatii legale, executarii unui contract cu persoana vizata, consimtamantul acesteia si interesele legitime urmarite de operator:

– datele medicale cu obținerea consimţământului persoanei vizate în condițiile art. 6 alin. 1 lit. a) sau art. 9 alineat 2) litera a) din Regulament;

– potrivit art 9 alin. 2) litera h) din Regulamentul EU, în vederea realizării programărilor în clinica medicala, în vederea realizării actului medical conform nevoilor pacienților, a analizelor medicale, în vederea stabilirii diagnosticului, în scopul consultarii pacienților pentru intervenții/investigații; eliberării de rețete, acordării concediilor medicale, precum și alte servicii medicale conform situației specifice fiecărui pacient;

– în vederea decontării serviciilor către Casele de Asigurări de Sănătate , conform art. 6 alineat 1) litera c) din Regulament datelor, respectiv pentru îndeplinirea unei obligații legale a Operatorului;

– în conformitate cu articolul 6 alineat 1) litera b) din Regulamentul EU, respectiv în vederea întocmirii documentelor fiscale și încasarea sumelor de plata de la pacienți persoane fizice ( pacientii care nu sunt asigurati sau care beneficieaza de servicii medicale nedecontate de CAS;

– în scop de corespondență/raportare prin e-mail către DSP privind depistarea anumitor infecții ale pacientului, conform articolului 6 alineat 1) litera c) din Regulamentul EU ( obligatie legala) și în deplină concordanță cu Legea privind reforma în domeniul sanătății actualizată și republicată;

– pentru prestarea efectiva a serviciului medical, avand in vedere specificul activitatii noastre, in conformitate cu art. 9, alin. (2), lit. h) din Regulamentul EU: “prelucrarea este necesara in scopuri legate de medicina preventiva, de evaluarea capacitatii de munca a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenta medicala sau sociala sau a unui tratament medical”;

-în scop de filmare/inregistare în cadrul diferitelor intervenții/investigatii conform articolului 6 alin 1) litera a) din Regulamentul EU, cu acordului liber exprimat de pacient, si informat în prealabil;

– interesul legitim al operatorului, in cazul supravegherii video, in scopul asigurarii securității bunurilor și persoanelor, precum si al comunicarilor informatiilor prin posta electronica, telefon , sms in conformitate cu art 6, alin 2 lit f )din Regulamentul EU cu obținerea consimţământului persoanei vizate în condițiile art. 6 alin. 1 lit. a) sau art. 9 alineat 2) litera a) din Regulamentul EU;

– potrivit art 9 alin. 2) litera h) din Regulament EU, în vederea realizării programărilor în unitatea sanitara, în vederea prestarii si realizării actului medical conform nevoilor pacienților, a analizelor medicale, în vederea stabilirii diagnosticului, în scopul consultarii pacienților pentru intervenții/investigații; eliberării de rețete, acordării concediilor medicale, precum și alte servicii medicale conform situației specifice fiecărui pacient;

– în vederea decontării serviciilor către Casele de Asigurări de Sănătate , conform art. 6 alineat 1) litera c) din Regulamentul EU, respectiv pentru îndeplinirea unei obligații legale a Operatorului;

– în conformitate cu articolul 6 alineat 1) litera b) din Regulament EU, respectiv în vederea întocmirii documentelor fiscale și încasarea sumelor de plata de la pacienți persoane fizice ( pacientii care nu sunt asigurati sau care beneficieaza de servicii medicale nedecontate de CAS;

– în scop de corespondență/raportare prin e-mail către DSP privind depistarea anumitor infecții ale pacientului, conform articolului 6 alineat 1) litera c) din Regulamentul EU ( obligatie legala) și în deplină concordanță cu Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanătății actualizată și republicată;

– pentru prestarea efectiva a serviciului medical, avand in vedere specificul activitatii noastre, in conformitate cu art. 9, alin. (2), lit. h) din Regulamentul EU: “prelucrarea este necesara in scopuri legate de medicina preventiva sau a muncii, de evaluarea capacitatii de munca a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenta medicala sau sociala sau a unui tratament medical”;

-în scop de filmare/inregistare în cadrul diferitelor intervenții/investigatii conform articolului 6 alin 1) litera a) din Regulamentul EU, cu acordului liber exprimat de pacient, si informat în prealabil;

PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal nu vor fi prelucrate în vederea generării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care ar urma să producă efecte juridice asupra dumneavoastră sau să vă afecteze într-o măsură semnificativă, în sensul celor prevăzute de art. 22 alin. (1) din RGPD.

DURATA DE PRELUCRARE – STOCARE A DATELOR

Durata de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal diferă în funcție de operațiunea specifică de prelucrare. Datele prelucrate in baza consimtamantului, se vor prelucra – stoca pana la retragerea – revocarea acestuia.

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate pe durata prestării serviciilor medicale, iar ulterior vor fi stocate atât timp cat este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus sau perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale in domeniul sănătății pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Clinicii.

Datele care sunt necesare în scopuri legate de serviciile medicale vor fi stocate pe durata actului medical cat si după, respectiv pe perioada de timp necesară în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale prevăzute de legislaţia aplicabilă, spre exemplu fisa pacientului sau detaliile consultatiei vor fi stocate 100 de ani conform Legii Arhivelor Nartionale.

Datele legate de plăți/facturare, vor fi stocate pe o perioadă de 10 ani, conform Legii Contabilitatii.

Datele privind supravegherea video pentru asigurarea securității bunurilor și persoanelor, se vor stoca pe o perioadă de 30 de zile calendaristice, respectiv în conformitate cu temeiurile prevăzute de legislația in vigoare.

Datele din registrul de programari pacienti, se vor stoca pe o perioada de 2 ani.

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai lungi de timp pentru a avea o evidență exactă a raporturilor dumneavoastră cu noi în cazul oricăror plângeri ori dacă credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Clinica, direct sau prin împuterniciții săi, va prelucra datele în calitate de Operator de date cu caracter personal, iar aceste date pot fi accesibile și folosite numai de către angajații/colaboratorii Clinicii, direct sau prin împuterniciții acestora, precum şi de către partenerii contractuali ai Clinicii, direct sau prin împuterniciţii acestora.

În cazul în care o autoritate a statului solicită Clinicii dezvăluirea datelor persoanelor vizate sau când există o obligație în acest sens, instituită în sarcina Operatorului de date, Clinica va da curs acestor solicitari exprese sau dispoziții legale, după caz. De asemenea, datele personale pot fi transmise către autorități ale statului. Aceste autorități pot fi Casele de Asigurări de Sănătate Județene/a Municipiului București, CASA OPSNAJ, Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Autoritatea pentru Protecția Consumatorului, Agenția Națională pentru Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau Ministerului Public, instanțe de judecată, executori judecătorești.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a le proteja, precum limitarea accesului la Datele cu Caracter Personal, criptarea sau anonimizarea acestora, stocarea pe medii securizate, unitati de lucru parolate.

DREPTURILE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține confirmarea de la noi că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării.

Dreptul la rectificare și dreptul la ștergere: Aveți posibilitatea de a solicita rectificarea sau ștergerea Datelor tale cu Caracter Personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile.

Restricționarea prelucrării: Dacă sunt îndeplinite dispozițiile legale aplicabile, puteți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal.

Dreptul la portabilitatea datelor: În anumite cazuri, aveți dreptul la furnizarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și aveți dreptul de a solicita transmiterea acestora altui operator.

Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe baza unui interes legitim sau pentru a vă trimite mesaje comerciale, aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări. În caz de opoziție nejustificată, Clinica este îndreptățit să prelucreze în continuare Datele cu Caracter Personal.

Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, puteți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale: Dacă sunt respectate dispozițiile legale aplicabile, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere: Aveți dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. Detalii contact: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, întrebări sau nelămuriri cu privire la această Notă de Informare sau la implementarea acesteia, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: dpo@anghelclinic.ro.

MODIFICĂRI LA ACEASTA NOTIFICARE

Prezenta Nota de informare GDPR – poate suferi modificări și poate fi actualizată de către Clinica, după cum va fi necesar. Nota de informare GDPR va fi publicată în cadrul website-ului si/sau in holul de asteptare pacienti al Clinicii, în forma cea mai recentă a acesteia. Vă rugăm să verificați periodic secțiunea Confidențialitate GDPR pentru a fi informați cu privire la aceste posibile modificări. Actualizare: 26.02.2024